Shanghai Johhan Auction Co., Ltd


  

Shanghai Johhan Auction Co., Ltd
405 Julu Road, Lu Wan District
Shanghai,  200020 China
Telephone: +86 21 6350 3828
Fax: +86 21 6350 3828

www.johhan.com