Zhejiang Zhongju Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Zhongju Auction Co., Ltd.
187 Hang Hai Road
5th Floor
Hangzhou, Zhejiang 310016 China
Telephone: +86 571 8650 5191
Fax: +86 571 8650 5186