Nanjing Jiaxin Auction Co., Ltd.


  

Nanjing Jiaxin Auction Co., Ltd.
41-1 Huang Jia Yu, Xia Guan
Hong Shan Chuang Yi Yuan, Room A3-2
Nanjing, Jiangsu, China
Telephone: +86 25 8561 8912
Fax: +86 25 8555 0979

www.njjxpm.com