Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.


  

Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.
138 Nan Zhang Hua Road, Si Ji Qing Qiao, Hai Dian, Beijing
Si Rong Ge Building, No. 2, 5F
Beijing, China
Telephone: 86010-88482778
Fax: 6010-88482706

www.xirongge.com
 

artnet – Le monde de l’art en ligne. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. Tous droits réservés. artnet® est une marque déposée d'Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.