anbetung des kindes by anonymous-dutch (15)

Anonymous-Dutch (15)

Anbetung des Kindes, 1480

verkündigung an maria by anonymous-dutch (15)

Anonymous-Dutch (15)

Verkündigung an Maria, 1490