人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

人物 by cheng shifa

Cheng Shifa

人物

友鹿图 by cheng shifa

Cheng Shifa

友鹿图

花季吉祥 by cheng shifa

Cheng Shifa

花季吉祥

抱鹿图 by cheng shifa

Cheng Shifa

抱鹿图

landscape by cheng shifa

Cheng Shifa

Landscape, 1991

松鼠葡萄 by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

松鼠葡萄, 1998

双鸭图 by cheng shifa

Cheng Shifa

双鸭图, 1982

少女与鹿 by cheng shifa

Cheng Shifa

少女与鹿, 1985

饲鹿图 by cheng shifa

Cheng Shifa

饲鹿图

少女与牛 by cheng shifa

Cheng Shifa

少女与牛

少女与鹿 by cheng shifa

Cheng Shifa

少女与鹿, 1980

献寿图 by cheng shifa

Cheng Shifa

献寿图, 1985

秋菊图 by cheng shifa

Cheng Shifa

秋菊图, 1983

长乐 by cheng shifa

Cheng Shifa

长乐, 1989

ladies by cheng shifa

Cheng Shifa

Ladies, 1981

girls and animals by cheng shifa

Cheng Shifa

Girls and animals

花鸟 by cheng shifa

Cheng Shifa

花鸟, 1985

画菊诗 by cheng shifa

Cheng Shifa

画菊诗

石间游鱼 by cheng shifa

Cheng Shifa

石间游鱼, 1989