bowl by deika sakata

Deika Sakata

Bowl

Ise Art Co. Ltd.