metafora by graziano negri

Graziano Negri

Metafora, 1977