romy schneider by helga kneidl

Helga Kneidl

Romy Schneider, 1973