Johan-Erik, Lim Johan Olsson (Swedish, 1944)

älg vid stranden by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Älg vid stranden, 1914

Bukowskis Stockholm

rävjakt by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Rävjakt

Bukowskis Stockholm

lådspegel by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Lådspegel

Bukowskis Stockholm

lådspegel by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Lådspegel

Bukowskis Stockholm

liggande hund by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Liggande hund

Bukowskis Stockholm

duvhök och duvor (duvor) by johan-erik, lim johan olsson

Johan-Erik, Lim Johan Olsson

Duvhök och duvor (Duvor)

Bukowskis Stockholm