aissy bar by kati horna

Kati Horna

Aissy bar, 1933