netsuke by kyusai tetsugendo

Kyusai Tetsugendo

Netsuke

netsuke by kyusai tetsugendo

Kyusai Tetsugendo

Netsuke, 1900 - 1925