Li Hongzhang, Huang Siyong and Zhang Zhidong (chinois)

calligraphy by li hongzhang, huang siyong and zhang zhidong

Li Hongzhang, Huang Siyong and Zhang Zhidong

Calligraphy