履登上款 (in 4 parts) by li yidong. cao jianlun, shi qingyuan, and li xuangong

Li Yidong. Cao Jianlun, Shi Qingyuan, and Li Xuangong

履登上款 (in 4 parts)

行书 by li xuangong

Li Xuangong

行书

calligraphy by li xuangong

Li Xuangong

Calligraphy