Norman Stiegelmeyer (américain, 1984)

teacher + disciple by norman stiegelmeyer

Norman Stiegelmeyer

Teacher + Disciple, 1964

untitled (seated woman) by norman stiegelmeyer

Norman Stiegelmeyer

Untitled (Seated Woman), 1961

extreme circumstances by norman stiegelmeyer

Norman Stiegelmeyer

Extreme circumstances, 1976

mental landscape by norman stiegelmeyer

Norman Stiegelmeyer

Mental landscape, 1967 - 1977