Prabhakar Barwe (indien, 1995)

santafae by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Santafae, 1980 - 1989

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1980 - 1989

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

one wood by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

One Wood, 1972

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1991

mythical reality by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Mythical Reality, 1981

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1977

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1977

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1976

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1969

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1976

canvas and colours by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Canvas and colours, 1989

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1977

ancient river by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Ancient River, 1982

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1989

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1976

untitled (3 works) by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled (3 works)

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1991

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

sonalis moon by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Sonalis Moon