masque by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Masque, 1930

Tajan