paburo (ii) by seiko kawachi

Seiko Kawachi

Paburo (II), 1983