Suzuki Shonen (japonais, 1918)

cloud dragon by suzuki shonen

Suzuki Shonen

Cloud Dragon

cloud dragon by suzuki shonen

Suzuki Shonen

Cloud dragon

portrait of shoki by suzuki shonen

Suzuki Shonen

Portrait of Shoki