work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 1999

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 2006

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 1962

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 2007

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 2009

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 2009

Mallet Japan

work by tsuruko yamazaki

Tsuruko Yamazaki

Work, 2009

Mallet Japan