city scene by valery koshlyakov

Valery Koshlyakov

City Scene, 1994

MacDougall's

Est. 6 000 - 8 000 GBP