calligraphy by wang fu'an and ding fuzhi

Wang Fu'an and Ding Fuzhi

Calligraphy