三秋图 by wang yunsheng, fan haolin, wang kun, shen yizhai, and wu zheng

Wang Yunsheng, Fan Haolin, Wang Kun, Shen Yizhai, and Wu Zheng

三秋图

大宛良驹 立轴 纸本 by wang kun and zhao shuru

Wang Kun and Zhao Shuru

大宛良驹 立轴 纸本, 1930

岚光夕照 by wang kun

Wang Kun

岚光夕照