frühlingsweide by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Frühlingsweide

mangrovenwälder by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Mangrovenwälder

wasserdorf by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Wasserdorf

a homeland reed pond by wu guanzhong

Wu Guanzhong

A homeland reed pond

lotus flowers by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Lotus flowers, 1973

plum blossoms by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Plum blossoms, 1973

blue crab by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Blue crab, 1976