水乡 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

水乡

速写 水墨纸本 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

速写 水墨纸本

a homeland reed pond by wu guanzhong

Wu Guanzhong

A homeland reed pond

lotus flowers by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Lotus flowers, 1973

plum blossoms by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Plum blossoms, 1973

blue crab by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Blue crab, 1976