蕉荫执扇 by xiao he and xiao ping

Xiao He and Xiao Ping

蕉荫执扇

蕉阳执扇 by xiao he and xiao ping

Xiao He and Xiao Ping

蕉阳执扇, 1982