Yao Hua, Jin Cheng, Xiao Qianzhong and Qi Baishi (chinois)

清心图 (flowers and birds) by yao hua, jin cheng, xiao qianzhong and qi baishi

Yao Hua, Jin Cheng, Xiao Qianzhong and Qi Baishi

清心图 (Flowers and birds)