figure of a dancer by yoshida doraku

Yoshida Doraku

Figure of a dancer