You Xiaoyun, Jiang Hanting, Wang Fu’an, Zheng Wuchang and Yao Yuqin

flower and calligraphy (recto/verso) by you xiaoyun, jiang hanting, wang fu’an, zheng wuchang and yao yuqin

You Xiaoyun, Jiang Hanting, Wang Fu’an, Zheng Wuchang and Yao Yuqin

Flower and calligraphy (recto/verso), 1949