Zhejiang Kylin Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Kylin Auction Co., Ltd.
9 Yan An Road, Shang Cheng District
Wu Shan Ming Building, Room 6002
Hangzhou, Zhejiang 310002 China
Telephone: +86 571 8139 1111
Fax: +86 571 8783 0000

www.kylin-auction.com