Clare Woods (Martin Asbæk Gallery)

Clare Woods (Martin Asbæk Gallery)

Copenhagen, Denmark vendredi 15 mars 2013samedi 20 avril 2013
difficult field by clare woods

Clare Woods

Difficult Field, 2012

Prix sur demande


Copenhagen, Denmark
vendredi 15 mars 2013samedi 20 avril 2013

Please scroll down for English version

Clare Woods

Opening: 15 MARCH, 5 - 7 pm

Den britiske kunstner Clare Woods (f. 1972) indtager Martin Asbæk Gallery og præsenterer sin første soloudstilling i Danmark. Woods landskabsmalerier er olie på aluminium og ofte i stort format. Det kræver en særlig disciplin at skabe et værk i 400 x 300 cm og ikke mindst et højt ambitionsniveau. Men samtidig giver det en enorm frihed, at kunne udfolde sig på så meget plads – og Woods forvalter denne frihed til perfektion.

Selve processen begynder med Woods egne fotografier, der sammensættes på kryds og tværs så de danner et helt tableau. Siden skitseres motivet på aluminiumspladerne inden oliemalingen påføres.

Med afsæt i egne fotografier fra det britiske og skotske landskab tager Clare Woods os med på en følelsesmæssig rejse ind bag landskabets smukke ydre i sine malerier. Vi kryber ned i underjordiske grotter, hvor vi fanges af rødder, der forgrener sig og gror sammen med andre planter, blade og organiske gevækster. Naturen står alene og symboliserer alt det, som står udenfor den kontrakt, som samfundet og fællesskabet repræsentere.

Clare Woods er opvokset på landet, hvor hendes mor var kunstner. Det var derfor naturligt at drømme om en karriere som kunstner fra barns ben af. I 1999 fik hun sin Master i Fine Art fra Goldsmith Collage i London, og siden da har karrieren taget fart. I begyndelsen fotograferede Woods om natten. Tanken var at skabe og vise en følelse i landskabet frem for at skildre selve landskabet. Værkernes udvikling er igennem tiden gået gennem tre større faser. De første værker var baseret på skildringer af skove og træer, men zoomet helt tæt på de organiske gevækster. Derefter indgik ofte vand og søer i værkerne. Den tredje fase, som værkerne på udstillingen præsenterer, er baseret på fotografier fra Yorkshire, hvor primært klipper, sten og rødder indgår i værkerne.

Clare Woods har udstillet på en lang række prominente gallerier og museer i Europa og USA. I Danmark er Woods repræsenteret i Arken’s samling og kan for tiden opleves i museets kunstakse med et enormt værk på 3 x 10 meter. I Martin Asbæk Gallery blandes forskellige størrelser, og vi er stolte over at byde velkommen til fernisering fredag den 15. marts kl. 17-19 i Bredgade 23.

Udstillingsperiode: 15. Marts – 27. April 2013

_____________________________________________________________

The British artist Clare Woods (b. 1972) is taking over Martin Asbæk Gallery to present her first solo exhibition in Denmark. Wood’s land¬scape paintings are in oil on aluminium and are often in large for¬mats. It takes a special kind of discipline and not least a high level of ambition to create a work 400 x 300 cm. But at the same time so much space gives you great freedom to express yourself – and Woods manages this freedom to perfection.

The actual process begins with Woods’ own photographs, mounted the length and breadth of the space to form a whole tableau. Later the sub¬ject is sketched on the aluminium sheets before the oil paint is applied.

With her point of departure in her own photographs from the English and Scottish landscape, Clare Woods takes us on an emotional journey in behind the beautiful exterior of the landscape in her paintings. We crawl into underground grottos where we are caught by roots that branch out and grow together with other plants, leaves and organic growths. Nature stands alone and symbolizes all that stands outside the contract represented by society and the community.

Clare Woods grew up in the countryside, where her mother was an artist. So it was natural for her to dream of a career as an artist from her earliest childhood. In 1999 she took her Master in Fine Art degree from Goldsmiths Collage in London, and since then her career has picked up speed. At first Woods photographed at night. The idea was to create and show an emotion in the landscape rather than to depict the landscape itself. Over time the works have developed through three major phases. The first works were based on depictions of forests and trees, but zooming in close to the organic growths. After this water and lakes were often included in the works. The third phase, presented by the works in the exhibition, is based on photographs from Yorkshire, with the works primarily featuring rocks, stones and roots.

Clare Woods has exhibited at a number of prominent galleries and museums in Europe and the USA. In Denmark Woods is represented in ARKEN’s collection and at present can be seen in the museum’s ‘art axis’ with an enormous work of 3 x 10 metres. At Martin Asbæk Gallery various sizes are mixed, and we are proud to welcome the public to the opening on Friday 15 March 17:00-19:00 at Bredgade 23.

Exhibition period: 15 March - 27 April 2013