Kunst- & Auktionshaus W. G. HERR

22 nov. 2014

Auktion 75

22 nov. 2014

Auktion 75

24 mai 2014

Auktion 74

24 mai 2014

Auktion 74

23 nov. 2013

Auktion 73

11 mai 2013

72. Auktion

24 nov. 2012

71. Auktion

2 juin 2012

Auktion 70

19 nov. 2011

Auktion 69

2 avr. 2011

Auktion 68

20 nov. 2010

Auktion 67

29 avr. 2010

Auktion 66

23 nov. 2009

Auktion 65

28 mar. 2009

Auktion 64

28 oct. 2006

Auktion 59

25 mar. 2006

Auktion 58

5 nov. 2005

Auktion 57